+993 65 05 20 34
TKM

Daşyň işleýşi we aladasy

“Staron” -yň gutarýan materialyna nädip ideg etmeli

Arassa bolmak üçin aňsat ideg
Tebigy daşdan tapawutlylykda, “Staron” gözenekli däl ýüzüne eýe, şonuň üçin uzak wagtlap arassa saklamak aňsat we zeper ýeten ýagdaýynda dikeltmek aňsat.

Adaty ideg

surfaceüzüni tekiz mata ýa-da gubka we sabynly suw ýa-da bitarap ýuwujy serişde bilen süpüriň, soňra gury süpüriň

Gaty suw

Gaty suw üstünde çyzyklar goýup biler, şonuň üçin ýüzüni tekiz mata bilen guradyň
Staronyň üstündäki hapalar guramazdan ozal aýrylmaly

Umumy hapalanma

Kofe, çaý, suw ýa-da sirke

Kofe, çaý, şire ýa-da sirke Staronyň üstüne çyksa, ony tekiz mata ýa-da gubka we bitarap ýuwujy serişde bilen süpüriň, ýyly suw bilen birnäçe gezek ýuwuň, soňra gury süpüriň

Nebit önümleri

Eger ýagly önümler Staronyň ýüzüne degse, ammiak bilen tekiz mata bilen hapalanmagy süpüriň, ýyly suw bilen birnäçe gezek ýuwuň, soňra gury süpüriň

Gazyk iýmit

Iýmit (kimçi ýaly) ýa-da erginler (boýag inçejik ýaly) ýüzüň reňkini üýtgedip biler. Hapalanandan soň derrew arassalaň

Bellikler

Garaňky ýokary ýalpyldawuk önümler

Şeýle önümleri ulananyňyzda aýratyn seresap boluň, sebäbi açyk reňkli önümlere garanyňda dyrnaklar has göze ilýär

Metal zatlar

Pyçak pyçaklary ýaly Staron materialyndan has kyn, ýüzüni çyzyp bilýär. Iýmit kesmek üçin kesiş tagtasyny ulanyň

Agyr zyýan

Çuňňur çyzylan ýa-da üstünde ýanan ýagdaýynda hyzmat merkezine ýüz tutuň
Ulanyş çäreleri
Staron ýüzlerini gaty ulanmak zeper ýetirip biler. Aşakdaky görkezmelere eýeriň.

Güýçli ýerüsti ýük

impactokary täsir ýa-da artykmaç agram ýer ýüzüne zeper ýetirip biler. Iýmitiň üstünde göni kesmek ýa-da islendik ýiti zat bilen urmak, ýeriň zaýalanmagyna ýa-da çyzylmagyna sebäp bolup biler

Highokary temperatura

Gyzgyn gaplar bilen göni aragatnaşyk ýeriň reňklenmegine, zaýalanmagyna ýa-da ýoýulmagyna sebäp bolup biler. Elmydama ýumşak mata ulanyň.

Abraziw serişdeleri

Abraziw ýa-da kislota arassalaýjylary bilen ýalpyldawuk pastany ulanmak ýer ýüzüne zeper ýetirip biler. Surfaceerüsti arassalamak üçin bitarap ýuwujy serişde bilen suw ulanyň.
Aşakda synag netijelerimize görä 2 topar reagent bar. Şeýle-de bolsa, himiki durnuklylyk diňe bir reagentiň görnüşi bilen däl, eýsem aragatnaşygyň dowamlylygy bilen hem baglanyşyklydygy sebäpli, howpsuzlyk üçin deslapky synagy maslahat berýäris.
Örtügiň umumy himiki garşylygyny barlaň: reagenti ýüzüne sürtüň, 16 sagat goýuň we ýeriň ýagdaýynyň üýtgemegine baha beriň.
Asilyeňil aýrylýan maddalar
Aşakdaky maddalary ýumşak, çyg mata we bitarap ýuwujy serişde bilen aýryp bolýar.
surfaceer ýüzüne hüjüm etmeýärler.
ketçup
gorçisa sousy
sirke kislotasy (10%)
limon kislotasy / limon şiresi
kofe
şeker
iýilýän ýag
pagta ýagy
zeýtun ýagy
üzüm şiresi
pomidor şiresi
soýa sousy
gök çaý
çakyr sirkesi
çakyr
galam gurşun
şar ruçkasy
akvarel
marker
çilimler (nikotin, tar)
gap-gaç ýuwýan suwuklyk
aşhana ýuwujy serişdeleri
etanol
pomada
dyrnak çalmak
saç boýagy
wodorod peroksid
ammiak (5 we 28%)
aseton
ýod
aýakgap poly
karbamid (6%) / peşew kislotasy
akartma
gan
beden losyony
benzin
heksan
gidroklor turşusy (20, 30 we 37%)
metanol
metil etil keton
metil apelsin (1%)
metil gyzyl
naftalin
perklor turşusy
natriý sulfat
toluene
sink hloridi
kükürt kislotasy (25%, 33% we 60%)
natriý gidroksidi (5, 10, 25 we 40%)
ammiak
amiloasetiki ester
amil alkogoly
mis ammiak
benzol
uglerod disulfid
uglerod tetrahloridi
ksilen
kalsiý tiosýanat
etil asetat
efir
formaldegid
Aýyrmak kyn bolan maddalar
Aşakdaky maddalary doly aýyrmak üçin çäge gerek. Theer bilen gaty uzak ýa-da ýygy-ýygydan aragatnaşykda bolmaly däldirler.
sirke kislotasy (90 we 98%)
kislotaly turba arassalaýjylary
hlorobenzol
Hloroform (100%)
kresol
azot kislotasy (25%, 30% we 70%)
etil asetat, fenol (40 we 85%)
gidroflor kislotasy (48%)
dioksan
fosfor kislotasy (75 we 90%)
kükürt kislotasy (77 we 96%)
trihloroasetik kislota
suwuk sirke kislotasy
furfural
metilen hlorid önümleri (boýag aýyryjy, çotga arassalaýjy, metal deoksidizator)